Projman d.o.o, Banja Luka - O nama...

Projman tim čine iskusni eksperti koji svoj rad zasnivaju na integritetu, inovativnosti, kompetentnosti,
odgovornosti, otvorenosti, kontinuiranom usavršavanju i međusobnom poštovanju. Posvećeni smo našim
klijentima i partnerima, hvatamo se u koštac i sa najvećim izazovima a nagrada nam je kad ih s uspjehom
savladamo. Smatramo sebe odgovornim prema našem Holonu održavajući našu posvećenost, pružajući
rezultate i stremeći najvišem kvalitetu. Misija nam je da našim saradnicima, klijentima i partnerima
pomognemo da ostvare svoj puni potencijal.

MSc Miloje Seksan

Miloje Seksan je jedan od osnivača i direktor kompanije Projman. Završio je master studije
iz oblasti projektnog menadžmenta na Univerzitetu u Liverpulu. Ima preko 10 godina iskustva u razvoju i upravljanju projektima u neprofitnom sektoru i u IKT industriji ali i u razvoju i implementaciji edukacijskih programa.

LinkedIn ProfilFacebook ProfilBiografija
Doc. dr Saša Petković

Saša Petković je profesor na Ekonomskom
fakultetu Univerziteta u Banja Luci, na užim naučnim oblastima iz teorijske i preduzetničke ekonomije i projektni menadžer u CARE International in Balkans sa 15 godina iskustva
iz oblasti edukacije, konsaltinga, fundraisininga
i upravljanja projektima.

LinkedIn ProfilFacebook ProfilBiografija
MSc Enes Mujkanović

Enes Mujkanović ima internacionalno iskustvo
od preko 25 godina u razvoju specijalnih
SW/HW rješenja za telekom i industriju, kao i vođenju projekata u toj oblasti. U zadnje vrijeme je radio kao CEO više start-up
kompanija kako inostranih tako i domaćih. Trenutno živi i radi u Sarajevu.

LinkedIn ProfilFacebook ProfilBiografija

Naš holon

Inovacioni
centar

LinkedIn ProfilFacebook Profil

UPC

LinkedIn ProfilFacebook Profil

Projman
Beograd

LinkedIn ProfilFacebook Profil

Coing
Novi Sad

LinkedIn ProfilFacebook Profil

Coing CS
Novi Sad

LinkedIn ProfilFacebook Profil

Buka
Magazin

Twitter ProfilFacebook Profil

IT Automatic
Sarajevo

LinkedIn ProfilFacebook Profil

Vizart
Film

LinkedIn ProfilFacebook Profil

Potpuna posvećenost isporuci dogovorenih rezultata i izgradnji odnosa povjerenja sa saradnicima,
klijentima i partnerima temelj su naše ponude. Kvalitet (određen zahtjevima tržišta i klijenta), pouzdanost
(provjerena, precizna i pravovremena komunikacija, saradnja a ne konflikt, potpuna i pravovremena isporuka
dogovorenog), fleksibilnost (sadržaj, način, vrijeme, obim, broj i vrsta) optimizacija troška i brzine isporuke
(tačno onoliko koliko je potrebno za najbolje rezultate), tehničku podršku (iznajmljivanje neophodne opreme), respektivno, integrisani su u naše svakodnevne operacije i usluge u cilju stvaranja izvrsnosti
u okviru Projman Holona i pripadajućih mreža.

Apliciranje EU i/ili drugim fondovima

Apliciranje za sredstva iz EU fondova je složen proces i finansijska sredstva se isključivo dodeljuju za unaprijed isplanirane i razrađene programe/projekte na osnovu definisanih tenderskih procedura, visokih kriterijuma evaluacije i uz veliku konkurenciju. Identifikacija relevantnih problema, planiranje i priprema prijedloga projekta i projektne dokumentacije, apliciranje projekta i koordinacija sprovođenja, zahtjevaju posjedovanje stručnih vještina i znanja iz oblasti upravljanja projektima, u skladu sa pravilima i smjernicama Evropske komisije za pripremu projektnih predloga za EU programe. Pored EU fondova postoji još mnogo svjetskih i regionalnih organizacija i donatora koji finansiraju čitav spektar aktivnosti i tipova organizacija i pojedinaca.

zatvori

Apliciranje EU i/ili drugim fondovima

Projman tim može za vas i sa vama da izradi, aplicira i implementira programe/projekte koristeći EU pristup logičkog okvira koji podrazumijeva: Identifikaciju (analiza stanja, ispitivanje relevantnosti, identifikacija ciljeva i strategija); Formulaciju (priprema projektnog prijedloga sa jasnim ciljevima, mjerljivim rezultatima, strategijom za rizike, identifikovanim nivoima odgovornosti, budžetom); Implementaciju (operativno planiranje, monitoring, ugovaranje) i Evaluaciju i Reviziju (osnova za kreiranje procjene implementacije i uticaja projekta). Ukoliko je potrebno možemo za vas da u potpunosti upravljamo implementacijom, izvršimo administriranje, izvještavanje i zatvaranje projekta. Takođe, možemo da vam pomognemo u traženju projektnih partnera, kreiranju i unapređenju holona, mreža i klastera radi povećanja aplikacijske konkurentnosti i u razvoju i unapređenju projektnih kancelarija (PMO).

Pitajte nas

Konsalting

EU i njene članice planiraju i realizuju svoj razvoj upotrebom portfolio, program i projekt menadžmenta (PPPM) i sprovode vizije i strategije u realnost. U industriji, između 50% i 80% projekata završe kao neuspjeh zbog prekoračenja rokova, budžeta, obima ili zbog neispunjenja očekivanja klijenata i jednog ili svih ciljeva. Glavni razlog za takvo stanje je nedostatak znanja o projektnom menadžmentu i vještina i procesa za procjenjivanje programskog i projektnog rasporeda i troškova, budžetiranje, formalnu komunikaciju i upravljanje znanjem kako na operativnom tako i na strateškom nivou.

zatvori

Konsalting

Projektne aktivnosti su temelj za oko 25% svjetskog BDP. Zbog toga je PPPM konsalting postao jedna od važnih, strateških, karika u uspjehu organizacija. Pozovite nas jer „rast je moguć samo uz pomoć“. Kompanija Projman je u mogućnosti da formira najbolje timove za puni konsalting iz sljedećih oblasti: uspostavljanje i razvoj kancelarija za upravljanje projektima (PMO); razvoj i uvođenje projektnih metodologija i procesa; uvođenje i upotreba P3M3 modela procjene zrelosti organizacje; razvoj kapaciteta za apliciranje EU fondovima; stareško i poslovno planiranje, EFQM i TQM-DRIVE modeli procjene zrelosti i izvrsnosti sa preporukama; APQC klasifikaciju procesa i reinženjering...

Pitajte nas

Edukacija

Anderson Economic Group predviđa da će u svijetu samo do 2016. godine biti potrebno, na godišnjem nivou, oko 1.2 miliona novih projektnih menadžera. Istovremeno BiH nije uspjela povući preko 50% sredstava iz IPA i drugih EU fondova namjenjenih realizaciji projekata prije svega zbog nedostatka kvalitetno pripremljenih projektnih prijedloga. Glavni uzroci takvog stanja u BiH, ali i u zemljama u okruženju, je nedovoljan broj obučenih i iskusnih projektnih menadžera koji su u stanju identifikovati, razviti i implementirati projekte u skladu sa pravilima EU.

zatvori

Edukacija

Istraživanja pokazuju da kompanije koje nemaju iskusne i sertifikovane projektne menadžere i koje ne primjenjuju neke od standarda iz ove oblasti ostvaruju značajno slabije rezultate u poslovanju i realizaciji projekata od onih koje ih imaju i primjenjuju. Zbog svega navedenog, Projman edukacijski tim je razvio, trenutno jedini u BiH, detaljni edukacijski program koji obuhvata osposobljavanje polaznika i organizacija za upotrebu industrijskih standarda i istovremeno za upotrebu modela upravljanja projektnim ciklusom EU uz praktičan rad na kreiranju realnog i upotrebljivog projektnog prijedloga. U skladu sa potrebama klijenata ovaj program može da uključi pripreme i sertifikaciju u skladu sa PMI ili IPMA standardima kao i treninge za upotrebu IT alata za podršku projektnom menadžmentu. Program se može izvoditi i licem u lice modelom i modelom učenja na daljinu u skladu sa pristupom Univerziteta u Liverpulu. Program za EU fondove traje između 90 i 130 časova teoretskog i praktičnog rada u zavisnosti od odabranog nivoa i kombinacije sa drugim standardima (PMI, IPMA).

Pitajte nas

Projektni menadžment u industriji

Na svakih $1000 potrošenih na projekte, oko 140 je pod rizikom da bude trajno izgubljeno zbog lošeg upravljanja projektima, dok organizacije sa visokim stepenom zrelosti u projektnom menadžmentu (PM) ostvaruju uspjehe u 90% projekata i rizikuju 14 puta manje $ od organizacija sa niskim nivoom ulaganja u PM. Od 1990-tih sve više organizacija prepoznaje da su projekti bili njihove primarne aktivnosti za ostvarenje njihovih inicijativa i strategija i ova spoznaja je uzrokovala brz porast organizacijskih investicija u PM i kancelarije za upravljanje projektima (PMO) koje su postale svjetski trend. Kompanija Projman vam može omogućiti kvalitetno i održivo povećanje znanja i kapaciteta za planiranje i upravljanje projektima.

zatvori

Projektni menadžment u industriji

Za vaše potrebe i u svim fazama programa/projekta (inicijacija, planiranje, implementacija, kontrola i monitoring, zatvaranje) možemo organizovati vaš projektni tim ili za vas formirati naš tim koji će isporučiti i realizovati sljedeće: razvoj strateških i poslovnih planova; integrisano upravljanje projektima: planiranje projekata (projektna povelja, generalni plan upravljanja projektom, planovi upravljanja obimom, zahtjevima, komunikacijama, rizicima, nabavkama, ljudskim resursima, kvalitetom, unapređenja procesa, vremenom i troškom, zainteresovanim stranama - stakeholderima), upravljanje implementacijom projekta (usmjeravanje i upravljanje projektnim poslom, monitoring i kontrola posla, integrisana kontrola promjene), zatvaranje projekta ili faze (tranzicija proizvoda i/ili usluge, zatvaranje ugovora, ažuriranje procesnih sredstava/dokumentacija, procesi, obrasci, naučene lekcije/tranzicija dokumentacije, arhiviranje, evaluacija).

Pored navedenog možemo pružiti i usluge uspostavljanja i razvoja kancelarija za upravljanje projektima (PMO) svih nivoa (operativni, taktički, strateški, hibridni), uspostavljanja i razvoja holona, mreža i klastera, upravljanja promjenom i razvojem novih proizvoda kao i usluge razvoja informacino-komunikacionih sistema i drugih IT proizvoda i usluga različitih namjena kao i za direktnu podršku upravljanju projektima.

Pitajte nas

Holonski sistem čine entiteti koji dijele istoriju i okruženje i koji sarađuju direktno ili indirektno radi
održavanja i razvoja sistema koristeći zajedničke metode istovremeno za stabilizaciju i za radikalnu
promjenu. Holoni nemaju jednog lidera i istovremeno jedan entitet može biti dio više različitih Holona.
Ključni mehanizmi za stvaranje i razvoj Holona su zajedničke vrijednosti, komunikacija, kompetentnost,
povjerenje i fleksibilnost. Uspostavljanje ovih elemenata tražimo i od svih sudionika Projman Holona.

Šta tražimo od sebe, naših zaposlenih i naših saradnika

Svakodnevno od sebe tražimo profesionalni maksimum i potpunu posvećenost ostvarenju naše misije. Od naših uposlenika i saradnika tražimo da postupaju u skladu sa našim vrijednostima, koje podrazumijevaju integritet, inovativnost, kompetentnost, odgovornost, otvorenost, kontinuirano usavršavanje i međusobno poštovanje, i da te vrijednosti ugrade u svoje svakodnevne aktivnosti i odnos prema klijentima i partnerima; da uvijek uzimaju u obzir pojedinačne interese svih učesnika u projektima na kojima rade ali da vode i računa o misiji kompanije, strategijama i interesima Projman Holona kao cjeline; da uvijek i u potpunosti u poslovnim odnosima i aktivnostima poštuju etičke i pravne norme.

Šta tražimo od kijenata

Od naših klijenata tražimo: da ispunjavaju
svoje obaveze prema nama na vrijeme; da
osiguraju komunikaciju koja će omogućiti da
tražene i aktuelne informacije budu dostupne u
pravo vrijeme, na odgovarajući način, dogovorenim kanalima i odgovornim osobama; da osiguraju, sa svoje strane, sve neophodne uslove i resurse za uspješnu realizaciju projekta ili drugih ugovorenih aktivnosti; da otvoreno i pravovremeno, u duhu saradnje i unapređenja odnosa, pokrenu sva pitanja za koja misle da mogu postati problem; da na vrijeme i iskreno ukažu na vlastita ograničenja koja mogu uticati na ugovorene projekte i druge poslovne aktivnosti a radi pronalaženja optimalnog rješenja.

Šta tražimo od partnera

Od partnera tražimo da osiguraju pravo-
vremeni i kontinuirani protok informacija, roba
i usluga u okviru svojih odgovornosti, relevant-
nih projekata i Projman Holona kao cjeline; da
osiguraju da kvalitet informacija, roba i usluga za koje
su odgovorni bude u skladu sa ugovorenim, da osigura-
ju internu podršku unapređenju vlastitih operacija kroz sisteme razmjene informacija, zajedničkih edukacija, osiguranja kvaliteta i izvrsnosti i drugih odgovarajućih i dostupnih menadžerskih mehanizama, da aktivno doprinose razvoju Holona i njegovog ekonomskog i društvenog uticaja uzimajući u obzir princip reciprociteta.

Ovaj pojam je kombinacija grčke riječi holos, što znači „cjelina“, i sufiksa -on, koji znači „dio“. Ova
kovanica upućuje na tendenciju Holona da se istovremeno ponašaju i kao nezavisna cjelina i kao integralni
dio kompleksnog sistema. Ideja Holona i Holonskih sistema je, najjednostavnije rečeno, da se „postigne više
sa manje“. Potencijal Holona možemo izračunati na sljedeći način: n=broj čvorova, K=broj konekcija=n(n-1)/2,
N=broj potencijalnih mreža=2^K. Tako za 10 čvorova (povezanih entiteta) postoji 45 mogućih konekcija i
2^45=35184372088832 potencijalnih mreža.


Prikaži Projman d.o.o, Banja Luka na većoj mapi.

- Jovana Dučića 23a, 78000 Banja Luka, BiH

- Tel/fax: +387 (51) 34 06 37

  • Projman 1
  • Projman 3
  • Projman 4
  • Projman 5

Sva prava su zadržana.

Copyright © 2013.